สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงพนัชกร  จันรุน
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัมมาสะโก
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสี
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธัญรดี  แสนสี
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ระยับศรี
 
1. นางหทัยรัตน์  ธรรมสอน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พาแก้ว
 
1. นายวีรณพ  เชื้อเมืองพาน
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญศรี
2. เด็กหญิงชนาภา  ผาสูงเนิน
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สีคำ
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมอนา
2. เด็กหญิงอรัชมล  พรามไธสง
3. เด็กหญิงอวรรษดา  ไอยรา
 
1. นางสมคิด  ทะกัน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทพัทธ์  พาไธสง
 
1. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรมงคล  จำรัส
2. เด็กชายวัชรพล  กิจการ
3. เด็กชายโชติกา  อะคังนารัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  ยามี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.34 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศิริราช  ทุ่มนานอก
2. เด็กชายสรธร  ศักบุตร
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงปุติตา  โพธิ์เงิน
2. เด็กหญิงพัชรา    สัมมาสะโก
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  อำพิสัย
4. เด็กหญิงสุพัศรา  เทวโลก
5. เด็กหญิงอรณี    ทิพย์ไธสง
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชาย ศิวกร   อัครชาติ
2. เด็กหญิงชยิสรา  อินจำโรง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตลับไธสง
4. เด็กหญิงสิริยากรณ์  โพธิจันทร์
5. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยปัญญา
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
2. นายเจริญพร  พุ่มกุมาร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายชาญชัย  ลันนันต์
2. เด็กหญิงแว่นแก้ว  ศิลปะ
 
1. นางสุรีย์  ชินวะโร
2. นางอรสา  เปล่งใส
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติญา  จันทรจร
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายฐิติชากาญจน์  กิจการ
2. เด็กชายธนกฤษ  สุปัญญา
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ปิกจุมปู
2. เด็กหญิงเกสรา  โนนยะโส
 
1. นางสาววิภา  แปงนุจา
2. นางขวัญดาว  อุดสุข
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายวิวัฒน์  บุญรอด
 
1. นางสาวจินตนา  ยารวง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงธันยพร  ชาไชย
2. เด็กหญิงปณัดดา  หล้าคอม
3. เด็กชายอรรถพล  ไปหนี่
 
1. นางขวัญดาว  อุดสุข
2. นางสาววิภา  แปงนุจา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายสุธน  อินจำโรง
 
1. นายจำลอง  พิลาศาล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงวริศรา  หัตถกอง
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรนลิน  คงไธสง
 
1. นางอรสา  เปล่งใส
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายวสิษฐ์พล  ติคำรัมย์
2. เด็กชายอัศวิน  วิชิต
 
1. นางสุทธินันท์  คำมา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายกัณพิทักษ์  หาญณรงค์
2. เด็กชายจักรภัทร  คงวิชิต
 
1. นางสุทธินันท์  คำมา
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  เขตนิคม
 
1. นายจำลอง  พิลาศาล