สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐพล  สุขสม
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วพร้อมฤกษ์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิตร
 
1. นางสาวพรนัชชา  ชัยยา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  สุวิมลตระกูล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หมื่นไชยวงค์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  นวลใส
4. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  หันชะนา
5. เด็กหญิงพรธิดา  จิระพนาลัย
6. เด็กหญิงวัชโรทัย  กลิ่นสนิท
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ดวงจิต
8. เด็กหญิงหมวย  ตี่หน่า
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีธิ
10. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ปัญญา
 
1. นางพุทธชาติ  ยะใจมั่น
2. นายมนตรี  นวลจีน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรพงษ์  จูเปาะ
 
1. นายมนตรี  นวลจีน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงนริศรา  ธิวัง
 
1. นายยงยุทธ  แข็งขยัน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวัชโรทัย  กลิ่นสนิท
 
1. นายยงยุทธ  แข็งขยัน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 75.9 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  จันทร
2. เด็กหญิงหมวย  ตี่หน่า
 
1. นางสาวกรองกานต์  ชูทิตย์
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพีรทัต  นาอ๋อ
 
1. นางสาวกาญจนา  ปัญญาหลวง