สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินต๊ะ
 
1. นางกาญจนา  อุตใจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ใจงามกุล
 
1. นางพิมพาภรณ์  บุญมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  มหาไม้
 
1. นางพิมพาภรณ์  บุญมา
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 14 1. เด็กชายปรัตถกร   ติ๊บปาละ
2. เด็กชายภัคพล  ใจแก้ว
3. เด็กชายสิทธิกร  ทาแกง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตันแก้ว
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังมูล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  อินโน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุดใจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ตันแก้ว