สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสัน สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงขวัญปภัสร์  เต็มประดา
2. เด็กชายชัชพงศ์   แซ่ท้าว
3. เด็กชายธนัท   สุภรณ์
4. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โกมลมุสิก
5. เด็กหญิงวรัชยา   ยาวุฒิ
6. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีสุยงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  กันติ๊บ
2. นายสุริยัน  สุภาคำ
3. นางสาวภคมณ  มหาไม้
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายคณิศร   แซ่ท้าว
2. เด็กชายลาภวัต  อุ่นใน
3. เด็กหญิงสุฐิตา  ไอครรัมย์
4. เด็กหญิงเกตุสุนีย์  แซ่เท้า
5. เด็กชายไกรวี  ศรีสุยงค์
6. เด็กหญิงไอริณ  ท้าวกูลพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมงคล  กันติ๊บ
2. นายสุริยัน   สุภาคำ
3. นางสาวภคมณ  มหาไม้
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงภูริษา  เบญจวรรณ
 
1. นายประดิษฐ์   กาวินชัย
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดากร  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพีรพงศ์   นนทะสายา
 
1. นายชัยสิทธิ์  ตั้งแปลง
2. นายประดิษฐ์  กาวินชัย
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศภัค  วรรณศรี
2. เด็กชายเจตนิพันธ์  ยาวุฒิ
 
1. นางสาวรสริน   มูลแก้ว
2. นางจารุวรรณ  งามดี