สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุภาวดี
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.69 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพอเพียง  ตามี่
2. เด็กชายอาทิตย์ชยนนท์  สุจริต
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ฐานะกิจ
2. นางสาวสายฝน  สุวรรณดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคิมหันต์  ศรีสันติ
 
1. นายชูรพล  กำทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติวุฒิ  เกี๋ยงมะนา
 
1. นายเกพงษ์  คณะวงค์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขัติวงค์
2. เด็กหญิงปาลิตา  แสนใจ
3. เด็กหญิงพรนิภา  เสนาวงค์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  จรรยา
5. เด็กหญิงวรัญญา  ครองยุติ
6. เด็กหญิงวริศรา  สุขกะเสริม
 
1. นางโสภิณ  รัตนวิจิตร
2. นางสาวเนรัญชลา  อินต๊ะนางแล
3. นางสาวหยาดพิรุณ  วงค์คำยอด.
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีรพัส  เสียงถึก
2. เด็กหญิงจุฬาตรีกูล  จันดาวงค์
3. เด็กหญิงศิรดา  ตาวงค์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  ชัยชนะ
2. นางโสภิณ  รัตนวิจิตร