สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอริสา   ลีทู
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพีรดา  ลิสือ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  หมื่อแล
2. เด็กหญิงรัตนา  หวู่แมกู่
3. เด็กหญิงลลิตา  เดชานัฐกุล
 
1. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
2. นายจิรายุ  เหลี่ยมใส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.66 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จะทอ
2. เด็กชายณัฐพล  อูแม
3. เด็กชายธนโชติ  จะทอ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  โชเชกู่
5. เด็กชายศุภชัย  ลอซา
6. เด็กชายเจษฎาภรณ์  หมื่อแล
 
1. นายวรวิทยา  ลาวตุม
2. นายเกียรติศักดิ์  อุตชี
3. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชกร   แซ่ลี
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีละพันธ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อายิ
 
1. นางอัญชรี  จันทราษฎร์
2. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ลิสือ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไอสี
3. เด็กหญิงสุนิสา  คีรีคามสุข
 
1. นางสาวฉันทิกา  นุ่นเพ็ง
2. นางอัญชรี  จันทราษฎร์