สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัสสร  หมื่อแล
 
1. นางสาวนวพร  เทพมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐวดี  เยอเฉอะ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
1. นายรัชชานนท์  วันเพ็ญ
2. นายสิทธิโชค  แซ่พร่าน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายไชยวัฒน์   ปอแสง
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 6 1. เด็กชายนิพนธ์  จะคะ
2. เด็กชายอาทิตย์  แลปาย
 
1. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
2. นายโยธิน  ปงสนิทย์