สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  จะยอ
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรพล  จะอู๋
2. เด็กหญิงอรจิตร  จะก่าหลง
 
1. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
2. นางสมนึก  คฤหานนท์
 
3 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรกร  จะนิ
2. เด็กหญิงรักษิณา  จะฟะ
 
1. นางสมนึก  คฤหานนท์
2. นางสาวชาริณี  บุญปั๋น
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวิชญ์  จะแจะ
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายธนวัต  แสงฮอง
 
1. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวลัย  จะปอ
2. เด็กชายธวัชชัย  จะพือ
3. เด็กชายพัสกร  แสงฮอง
 
1. นางสาวพิมพร  แก้ววงค์เขียว
2. นางพิมพ์ใจ  รินรัมย์
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  จะลาหลวง
2. เด็กชายพลกฤต  แสงฮอง
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ก๋องประมูล
 
1. นางสาวพิมพร  แก้ววงค์เขียว
2. นางสาวสาลิณึี  ศรียานะ
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยานี  จะก่า
2. เด็กหญิงศศิธร  จะแส
3. เด็กหญิงสาริกา  คะแซ
 
1. นางสาวกาญจนา  ขันแก้ว
2. นางสาววรางคณา  ใจเปรมปรีดี
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดารินทร์  จะที
2. เด็กหญิงลลิตา  จะกุนี
3. เด็กหญิงสาริกา  คะแซ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  รินรัมย์
2. นางสมนึก  คฤหานนท์
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กชายกนกพล   แก่หนาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะทะ
3. เด็กชายทินภัทร  จะลอ
 
1. นายดุสิต  คฤหานนท์
2. นายสงกรานต์  งามดี
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัตน์  จะหา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  จะแส
3. เด็กชายวทัญญู  จะตู
 
1. นายดุสิต  คฤหานนท์
2. นายสงกรานต์  งามดี