สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เมอแล
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกณิกา  อายี
2. เด็กหญิงหมี่เตอะ  เชอหมื่อ
 
1. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
2. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงธนัชชา  เชอมือ
 
1. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
2. นายชุติพงศ์  เสนาโปธิ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ดวงไพร
2. เด็กหญิงสุนิสา  แสกะ
3. เด็กหญิงอภิญญา  จะบู
 
1. นางสาวพิชญา  อินปัญญา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  เยเบียง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาหยี
3. เด็กหญิงอ้ามู  อาซอง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ตาจุมปา
2. นางสาวณัฏฐิกา  ไชยาพันธุ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงบูมือ  เชอมือ
2. เด็กหญิงวิภา  หมื่อแล
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เวยลอง
 
1. นายอุเทน  ปิงวงศ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายจรัสพงษ์  คะติ
2. เด็กชายไมตรี  เชอหมื่อ
 
1. นายอนุสรณ์  สีลา
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลศรี  เยเบียง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เยเบียง
 
1. นายอนุสรณ์  สีลา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอัญชลี  มาเยอะ
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาซ้อ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายยูดา  จะแฮ
2. เด็กชายวินัย  จะสอ
3. เด็กชายสุรเดช  ลาหู่นะ
 
1. นางมนต์ทิพย์  รัศมี
2. นางสาวสาวิตรี  ตาแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงซาร่า  หมื่อโป
2. เด็กหญิงวนิดา  หมื่อแล
 
1. นางสาวบุปผา  ภูครองทุ่ง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซูซาน  แบทู
2. เด็กชายตนุสรณ์  หมื่นจะคา
3. เด็กหญิงมยุรี  คะบู่
4. เด็กชายลิยึ  อางี
5. เด็กชายศตวรรษ  เชอหมื่อ
6. เด็กชายศุภกฤต  หมื่อแล
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
2. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
3. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิดายุ  ยศวงศ์
2. นายอาแม  เชอหมื่อ
 
1. นางสาววริญพัชร์  ฟูวงศ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายทวิชัย  อางี่
3. เด็กชายสมศักดิ์  ปอแส
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิชิต  หมื่อแล
2. เด็กชายสิงหา  มาเยอะ
3. เด็กชายอาโด่  วุยแม
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  เยเบียง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เยเบียง
3. เด็กหญิงอลิชา  เยเบียง
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติกา  จะบู
2. นางสาวบูก่า  เชอมือ
3. นางสาวบูยุ่ม  เชอมือ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริญพร  ปะบือ
2. เด็กหญิงหมี่โบ  อายี
3. เด็กหญิงอโนทัย  จะติ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบูยึ  เชอมือ
2. นางสาวรัตนา  จะสอ
3. นางสาวออย  มาเยอะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
2. นายศักดิ์ชัย  มาเยอะ
3. นายสุพจน์  มาเยอะ
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพาโน  เชอหมื่อ
2. นายยาแอ  อาซอง
3. นายอาก่อ  หมื่อแล
 
1. นายอรรถสิทธิ์  สุขพันธ์
2. นายอุเทน  ปิงวงค์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวบูก่า  เชอหมื่อ
2. นางสาวบูยุ่ม  เชอหมื่อ
3. นางสาวรัตนา  ลาหู่นะ
 
1. นายกฤชพล  กัมปะหะ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  สีลิน
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชา  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงดรุณี  จะแต
3. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  หมื่นจะคา
 
1. นางสาวเมทินี  จะคำ