สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนิพงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กุ่ยแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิภา  เซกอ
 
1. นางสาววิชุดา  กอนแก้ว
2. นางสายฝน  เป็งคำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายกษิดิศ   ขันธะวิธี
2. เด็กชายเฉลิมพล  เรเซอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายโสพณ  ณ ลำปาง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เว่ยยือ
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู