สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิรา  ศรีโพธิ์
 
1. นางวัฒนา   วงศ์เรียน
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชำนิพงษ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กุ่ยแก้ว
3. เด็กหญิงอินทิภา  เซกอ
 
1. นางสาววิชุดา  กอนแก้ว
2. นางสายฝน  เป็งคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์   กันประเวท
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงสุนารี  กุ่ยแก้ว
 
1. นางฐิตารีย์  ดวงเทพ
2. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายกษิดิศ   ขันธะวิธี
2. เด็กชายเฉลิมพล  เรเซอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายโสพณ  ณ ลำปาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายพงศกร  แล่ดู
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  เว่ยยือ
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดอกสนธิ์
2. เด็กชายกฤษฎา  นิศาคร
3. เด็กหญิงปรียาวี  สาน้ำอ่าง
4. เด็กชายพุทธิวัฒน์  พุทธลา
5. เด็กหญิงวัชรา  มีใจดี
6. เด็กชายเฉลิมพล  เรเชอร์
 
1. นายทิวัตถ์  วงค์ฟู
2. นายอุดม  บุญทา
3. นายสมจิตร  จิตอารีย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ปินใจนำ
2. เด็กหญิงนันทัชพร   กานวม
 
1. นางสาววนัญญา  บุญเรือง
2. นายสมจิตร  จิตอารีย์
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลชนก  อาซอ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แสงคำ
3. เด็กหญิงแสงซื่อ  แสงจันทร์
 
1. นางสาววรารัตน์  กันประเวท
2. นางสาวแวววลี  อุ่นเรือน