สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   ใหม่กันทะ
 
1. นางสาวอดิภา   อุปะเสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 52.55 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุทธิมนต์   เกียรติบรรจง
2. เด็กชายไชยวัศ   หัตถ์หาญ
 
1. นางจินตนา   เพชรกาญจนกุล
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชานนท์  มาเยอะ
2. เด็กชายภูมินันท์  รินคำ
 
1. นายรธาราธิป  ยอดวงศ์
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุทธินันท์  อินเลิศ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน