สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทวงค์
 
1. นางนฤภร  ใจยะทัศน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายปกป้อง  ปัจจังหรีด
 
1. นางทรงศรี  กันทะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายธราเทพ  ลาภโต
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  โซงเขียว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญมา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทะวัง
 
1. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา   ปาติ๊บ
2. เด็กหญิงวิทิตา  สารชัยวงค์
3. เด็กชายเจษฎา  ตลับงา
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายพงค์สวัสดิ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายภัทรพล  กองด้าย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรรธนะชัย  สิงหาอาจ
2. นายโกวิทย์  ลุงจินะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายปรัชญา  ธิป๋า
2. เด็กชายยุทธนา  ปัญญาน้อย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน