สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันทวงค์
 
1. นางนฤภร  ใจยะทัศน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  บุญตัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงมลิวัลย์  ปินใจกุล
 
1. นางสาวปริศนา  ก๋าคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายนฤเบศ  ธรรมปัญโญ
 
1. นางสาวปริศนา  ก๋าคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรวิสิทธิ์
 
1. นางสายพิน  นิสัยคาน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วแปงจันทร์
 
1. นางนฤภร  ใจยะทัศน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. นายปกป้อง  ปัจจังหรีด
 
1. นางทรงศรี  กันทะ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภกานต์  มูลแก้ว
2. เด็กชายอนุรักษ์  น่ารักษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิภาวี  ตันทอง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  สิงห์หล้า
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายธราเทพ  ลาภโต
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงเกวลิน  โซงเขียว
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  บุญมา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายนพรัตน์  ยานะ
2. เด็กชายอณภัทร์  จินาบึง
 
1. นายสัญญา  ปันทะวงค์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินใจ
2. นายบัญชา  นนทา
3. นางสาวพิลัมกา  อินทโชติ
4. นายภาณุวัฒน์  คะชา
5. เด็กชายอนาวิล  จินาบึง
6. นางสาวเจนจิรา  สมตา
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มุ่งประสิทธิชัย
2. นางสาวขวัญจิรา  อินใจ
3. นางสาวชนิกานต์  สุวรรณชาติ
4. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ท่อ
5. นายฐิติกรณ์  เกี๋ยงพารักษ์
6. เด็กหญิงณัฐกมล  ดวงดี
7. เด็กหญิงทิชานันท์  ยานะ
8. นายนนทิพัฒน์  กันทา
9. เด็กหญิงนภัสสร  จะต๋อ
10. นายนรินทร์  ปินทรายมูล
11. นางสาวนันทิชา  กันทะเสน
12. นายบัญชา  นนทา
13. นางสาวปวันรัตน์  เชื้อบุญมี
14. นางสาวพิลัมภา  อินทโชติ
15. นายภาณุวัฒน์  คะชา
16. นางสาวมณฑิรา  แวววับ
17. เด็กหญิงวรัทยา  พิพิธหิรัญการ
18. นางสาววิชญาดา  อินทะวัง
19. นายศุภกฤต  ใจเสมอ
20. นางสาวศุภกานต์  แปงงามนวกุล
21. นางสาวสรีตญา  ชินลาภา
22. นางสาวสิริยากร  ตันหลง
23. นางสาวสุพรรษา  ประเสริฐศรี
24. นายอณากร  โพธิสาโร
25. เด็กชายอนาวิล  จินาบึง
26. เด็กหญิงอุษา  สดใส
27. เด็กหญิงเกวลิน  ประยงค์หอม
28. เด็กหญิงเขียว  อ่อง
29. นางสาวเจนจิรา  สมตา
30. นางสาวเพชรลัดดา  ช่างทำนา
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
2. นายพัฒนา  พาสอน
3. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
4. นายประวัติ   จินะเทพ
5. นายคมเพชร  พิบูรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกฤต  ใจเสมอ
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงชัญญา  แซ่ท่อ
 
1. นายสืบศักดิ์  วิวรรณ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ทิพย์ประจักร์
2. เด็กชายเมธสิทธิ์  ต๋าคำมา
 
1. นายสุทธิพงศ์  มั่นใจ
2. นางทรงศรี  กันทะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 73.66 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิชญาดา  อินทะวัง
 
1. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา   ปาติ๊บ
2. เด็กหญิงวิทิตา  สารชัยวงค์
3. เด็กชายเจษฎา  ตลับงา
 
1. นายเทอดศักดิ์  แสงม่วง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชุมภู
2. เด็กชายเจตรินทร์  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปกป้อง  ปัจจังหรีด
2. เด็กชายศุภกฤต  ใจเสมอ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายพงค์สวัสดิ์  ศรีวิชัย
2. เด็กชายภัทรพล  กองด้าย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนิรวิทธิ์  สุดวัน
2. เด็กชายสิทธิโชค  ธัญญลักษณ์พนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรรธนะชัย  สิงหาอาจ
2. นายโกวิทย์  ลุงจินะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายปรัชญา  ธิป๋า
2. เด็กชายยุทธนา  ปัญญาน้อย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรกฤษ  บุญญาศรี
2. เด็กชายพลกฤต  ชูสิงห์แค
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงพินธุษร  กุแสนใจ
3. นายศุทธิกร  ส้มเขียวหวาน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แสนชุมภู
2. นายพัฒนา  พาสอน
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวัต  วรรณศรี
2. เด็กชายภูมิรินทร์  ดวงปิก
3. เด็กชายอภิรักษ์  คงเรือง
 
1. นายสุทธิพงศ์  มั่นใจ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรชิตา  ไววาส
2. เด็กหญิงชญาพร  ทองเจริญ
3. เด็กหญิงนภัสศร  ศิริศักดิ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ฤาษี
5. เด็กหญิงอินทิรา  พิพิธหิรัญการ
6. เด็กหญิงเขมิกา  ทองสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
2. นางสายพิน  นิสัยคาน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจปิน
2. เด็กหญิงวิมวิภา  ราชชะ
3. เด็กหญิงอรณิชา  วิชาคำ
4. เด็กหญิงอัญชิสา  วงค์จินา
5. เด็กหญิงอุษา  สดใส
6. เด็กหญิงเกวลิน  สุดาจันทร์
 
1. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
2. นางณัฐชา  ยิ้มสวัสดิ์
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  รับแรง
2. เด็กหญิงเบญจพร  ผาบสุวรรณ์
3. เด็กหญิงแดง  โลนพวง
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีสุวรรณ
2. นางสายพิน  นิสัยคาน
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  แก้วดี
2. เด็กหญิงพัชราภา  ตาก๋า
3. เด็กหญิงศุภกานต์  แปงงามนวกุล
 
1. นางดาวใจ  ปินตารักษ์
2. นางณัฐชา  ยิ้มสวัสดิ์
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคชิน  ทรงศิริ
2. เด็กชายพิษณุ  เครือคำ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คิดเลข
 
1. นายสัญญา  ปันทะวงค์
2. นางดาวใจ  ปินตารักษ์