สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญณัชชา  โสชาติ
 
1. นางประภามณฑ์  ตุ้ยระพิงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดาจันทร์
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตาป้อม
2. เด็กหญิงเกศกร  คำแดง
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกวิสรา  วันเกษม
2. เด็กชายรังสรรค์  ธรรมเสน
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายกฤติพงศ์  มะโนวรรณ
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  สีเขียว
 
1. นายบุญฤทธิ์  จำรัส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นายรดากรณ์  ใจบาน
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.9 เงิน 4 1. เด็กชายขิปกร  ศรีมูล
2. เด็กชายพสิษฐ์  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  กันทะเป็ง
 
1. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
2. นางอัญชลี  ไก่งาม