สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าแดงวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรรณกร  คำแดง
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงสาธิตา  มหิตธิ
 
1. นายนงคราญ  เกษมสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญณัชชา  โสชาติ
 
1. นางประภามณฑ์  ตุ้ยระพิงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  โปธา
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมเสน
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีดาจันทร์
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ตาป้อม
2. เด็กหญิงเกศกร  คำแดง
 
1. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายอชิระ  ใจมูลมั่ง
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิหา  สายเครื่อง
 
1. นายพิชิต  แก้วก๋อง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงกวิสรา  วันเกษม
2. เด็กชายรังสรรค์  ธรรมเสน
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายฐณะวัฒน์  พิริยะปราการ
2. เด็กชายภัทรชนน  ดวงดี
 
1. นายพิชิต  แก้วก๋อง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพชรรีรัตน์  นวลตา
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพุฒิธร  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิชิต  แก้วก๋อง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  สุภนัส
2. เด็กชายศุภชัย  แก้วอุน
 
1. นายบุญฤทธิ์  จำรัส
2. นางศิริพร  เมืองดี
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายกฤติพงศ์  มะโนวรรณ
2. เด็กชายวสิษฐ์พล  สีเขียว
 
1. นายบุญฤทธิ์  จำรัส
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชาพัทธ์  สืบสินธุ์
2. เด็กชายนนทพัทธ์  เชื้อพรรณงาม
3. เด็กหญิงภิรมยา  มหิตธิ
4. เด็กหญิงเวียงนภา  โคชขึง
5. เด็กหญิงแพรวา  วันทา
 
1. นางประภามณฑ์  ตุ้ยระพิงค์
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชัยพรม
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 4 1. เด็กชายประภากร  กันทะธง
2. นายรดากรณ์  ใจบาน
3. เด็กชายวิหา  สายเครื่อง
4. เด็กชายสหวัชร์  กันทะเจตน์
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ตาชุ่ม
6. เด็กชายอนาวัฒน์  ดวงจิตร
 
1. นายวิทาน  ฉายา
2. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวนารินทร์
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรดากรณ์  ใจบาน
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงสมัชญา  สีเขียว
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวนารินทร์
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชบุญ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  เดชมณี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ท้าวนารินทร์
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. นายรดากรณ์  ใจบาน
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนฤมล  กันทะธง
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  กันขัต
 
1. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กองเขียว
2. เด็กหญิงเมธีรภัทร  เมธา
 
1. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสันทราย
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จี่อ้าย
3. เด็กชายธนกฤต  ก๋าซ้อน
4. เด็กชายภาวัต  มอยนา
5. เด็กชายสุรเชฐ  ขำแก้ว
6. เด็กชายสุฬพิพัฒน์  ทิพเนตร
 
1. นางกันยารัตน์  ประสาทพร
2. นายวิทาน  ฉายา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงญาณิกา  กรีวิทย์
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  วัชรอุสาห์
 
1. นายพัฒน์พงษ์  เต็มเสาร์
 
30 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงลักษมี  อินตาพรม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สุพนัส
 
1. นางศิริพร  เมืองดี
2. นางอัญชลี  ไก่งาม
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.9 เงิน 4 1. เด็กชายขิปกร  ศรีมูล
2. เด็กชายพสิษฐ์  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  กันทะเป็ง
 
1. นายบุรจิตต์  คิดว่อง
2. นางอัญชลี  ไก่งาม