สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนัญญา  พงศ์ศรีรัตน์
 
1. นางจันทร์ทา  สีสัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎา  พรมภิบาล
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพณิชา  กันทา
2. เด็กหญิงรัชนี  นาคเครือ
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา  โตสนั่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  ใหม่ทา
3. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  โกประพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายนิธิกร  ดีโลก
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 71.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พงษ์ชาติ
2. เด็กชายสุภวัทน์  วรรณศรี
 
1. นายจตุพล  ใจมอย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติกร  มาทา
2. เด็กชายชินนเรศวร  เงาเรือง
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรมจิโน
2. เด็กชายพฤทธิพร  กันจีนะ
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายวรากร  อุดใจ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เจเปอะ
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชุติพนธ์  วงศ์สุภา
2. เด็กชายณัฐพล  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุตินันท์  มีจันทร์
2. เด็กหญิงมินทิตา  ยะพลหา
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์