สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงมนัญญา  พงศ์ศรีรัตน์
 
1. นางจันทร์ทา  สีสัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายเจษฎา  พรมภิบาล
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพณิชา  กันทา
2. เด็กหญิงรัชนี  นาคเครือ
 
1. นางพิชชา  ดวงมณีพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวรปรียา  ศรีอินทร์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 13 1. นายขวัญชัย  ใจหล้า
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายทินภัทร  เขียวระวงค์
 
1. นางสุนีย์  ตั๋นคำ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรรณพร  เยมอ
 
1. นางสาวพิมพร  พีระไชยสมบูรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติญา  มาน้อย
2. เด็กชายบุรินทร์  วันดี
 
1. นางบัวนาค  อุดมสร้างสรรค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายศตวรรษ  กันทาจิตร
2. เด็กหญิงอาแผ่ว  แลเชอ
 
1. นางบังอร  ใจวงศ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชวนขุนทด
3. เด็กหญิงนิชฎา  นรรัตน์
4. เด็กหญิงบูหน่อง  เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงปริญญา  ดาสา
6. เด็กหญิงพิชญา   ราชคม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแปง
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาสาย
9. เด็กหญิงรัชนาถ  เย็นจุรีย์
10. เด็กหญิงรัตนวดี  แสนใหม่
 
1. นายอนุรักษ์  จำปานคร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  คำงาม
2. นางสาวญานิกา  ราชคม
3. เด็กหญิงทยิดา  ใจปิน
4. นางสาวธัญชนก  ก๋องจินา
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่เตียว
6. เด็กหญิงปรีดาพร  มีจันทร์
7. นางสาวพรไพลิน  เงาเรือง
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  ราชคม
9. เด็กหญิงยุวธิดา  เปาวัลย์
10. เด็กหญิงอินทิรา  กิติมา
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
2. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ป้อซ้อน
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  ตาใจ
 
1. นางน้ำทิพย์  กุลปริยาวุฒิ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิราภา  สลีสองสม
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  เรือนแสน
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  เขื่อนคำ
 
1. นายสุพจน์  อุ่นวงค์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิรณา  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงชญาดา  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษฎา  โตสนั่น
2. เด็กชายภัทรดนัย  ใหม่ทา
3. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  โกประพัฒน์พงศ์
 
1. นางสาวศุภมาส  ตันแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายชินวัตร  โปทา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  สมีพวง
3. เด็กชายพัชรดนัย  สีตา
4. เด็กหญิงวีรดา  ตาคำ
5. เด็กหญิงศรุดา  ทาตาล
6. เด็กชายสิริศักดิ์  พงษ์ชาติ
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
2. นายภานุวัฒน์  ครูบา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทิพร  ธะนะอินทร์
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  จันทร์งาม
 
1. นายภานุวัฒน์  ครูบา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายนิธิกร  ดีโลก
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงณภัทร  ไชยะสม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงดารารัตน์  แตงร่ม
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพย์สุรางค์  แก้วกล้า
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจเปอะ
 
1. นายฐาปนา  ทองจินดา
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาดา  ไทยเจริญ
2. เด็กชายฐิตินันท์  งามแฉล้ม
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  ดวงติ๊บ
 
1. นางสาวรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศลิษา  ตาสาย
 
1. นางสาวนิตยา  ชุ่มจิตต์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 71.3 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิรินทรา  พงษ์ชาติ
2. เด็กชายสุภวัทน์  วรรณศรี
 
1. นายจตุพล  ใจมอย
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.9 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกันดา  อุปะละ
2. เด็กหญิงอาเหม่อ  เชอหมื่อ
 
1. นายจตุพล  ใจมอย
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายณฐพล  บุญยศ
2. เด็กชายภคิน  ไชยพรม
3. เด็กชายวรเวช  เดชวารี
4. เด็กชายศุกลวัฒน์  ล้อมวงศ์
5. เด็กชายศุภกันต์  คำสม
6. เด็กชายเจตรินทร์  พรมภิบาล
 
1. นายประดิษฐ์  สีสัน
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายพัชรพล  ทันวัน
2. เด็กชายภานุวิทย์  เป็งดล
3. เด็กชายรัชเกียรติ์  วงศ์แก้วเขียว
4. เด็กชายวรวิช  ยะมา
5. เด็กชายอนุภัทร  ใจอาริ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมภิบาล
 
1. นายสมพงษ์  กองเงิน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติกร  มาทา
2. เด็กชายชินนเรศวร  เงาเรือง
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรมจิโน
2. เด็กชายพฤทธิพร  กันจีนะ
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายวรากร  อุดใจ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เจเปอะ
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายชุติพนธ์  วงศ์สุภา
2. เด็กชายณัฐพล  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงชุตินันท์  มีจันทร์
2. เด็กหญิงมินทิตา  ยะพลหา
 
1. นางสาวสุทิน  ทาวงศ์
 
39 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจเปอะ
2. เด็กหญิงปริศนา  วงศ์อุษาเสถียร
3. นายไกรสร  เชอหมื่อ
 
1. นางภาริวรรณ์  ครินชัย