สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลยางนอก
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญเฉลิม  จะทอ
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุชาติ  แสงลี่
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายคมกริช  จู่ปอ
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  ซือหมื่อ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
2. นางเจนจิรา   ยะตั๋น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่เป๊าะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงปกาวรินท์  อยู่เป๊าะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาเยอะ
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงธารพระพร  ดีมิตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยูเตาะ
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
2. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน