สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ทวีอภิรดีมุกดา
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  มาเยอะ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลเลิศนภา
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรานนท์  พัชรบำรุงกุล
 
1. สิบตรีอนุสรณ์  จันทร์ก้อน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติ  มีแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ดีนะ
 
1. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
2. นายสุพจน์  หลักเมือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนามีสอ  คำแสง
 
1. นางสายใจ  กระธง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  อายิ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สารตัน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายวีรเดช  จู่ปอ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สารตัน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.68 เงิน 12 1. เด็กหญิงลานนา  มาเยอะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน