สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอาดอ  มาเยอะ
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  กันทะวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมอลี  ลาหู่นะ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายจะคือ  จะเหมาะ
2. เด็กชายอาส่อ  ปอแสง
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  ยะตั๋น
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงศรีไพร  ซื่อหมื่อ
 
1. นายกฤษนุ  ก้อสละ
2. นายคมสัน  คำจ้อย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลอยพัสสร
2. เด็กหญิงสุนิสา  จะสอ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เขียวมัง
2. นางสาวเอื้อมพร  เรียบร้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงยุวดี  ยากู
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  เชอหมื่อ
2. เด็กชายวรพล  ยืนยงศิริโชติ
3. เด็กชายศิรภัสสร  จูเปาะ
 
1. สิบตรีอนุสรณ์  จันทร์ก้อน
2. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร