สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ทวีอภิรดีมุกดา
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอาดอ  มาเยอะ
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  กันทะวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลยางนอก
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่มือ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  มาเยอะ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงมอลี  ลาหู่นะ
 
1. นางรติพร  วินิจมโนกุล
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุญเฉลิม  จะทอ
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายจะคือ  จะเหมาะ
2. เด็กชายอาส่อ  ปอแสง
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
2. นางสาวเจนจิรา  ยะตั๋น
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  มงคลเลิศนภา
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุชาติ  แสงลี่
 
1. นายสบาย  วงศ์รักชาติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรานนท์  พัชรบำรุงกุล
 
1. สิบตรีอนุสรณ์  จันทร์ก้อน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนัญญา  วาวีขจร
2. เด็กชายพงศกร  พลอยภัสสร
3. เด็กหญิงพรทิพา  ยอลือ
 
1. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
2. นางสาววัชรีภรณ์  กันทะวงศ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติ  มีแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ดีนะ
 
1. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
2. นายสุพจน์  หลักเมือง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายคมกริช  จู่ปอ
2. เด็กหญิงศศิภรณ์  ซือหมื่อ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
2. นางเจนจิรา   ยะตั๋น
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิราพร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงศรีไพร  ซื่อหมื่อ
 
1. นายกฤษนุ  ก้อสละ
2. นายคมสัน  คำจ้อย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนามีสอ  คำแสง
 
1. นางสายใจ  กระธง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลอยพัสสร
2. เด็กหญิงสุนิสา  จะสอ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เขียวมัง
2. นางสาวเอื้อมพร  เรียบร้อย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงยุวดี  ยากู
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  อยู่เป๊าะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.1 ทอง 9 1. เด็กหญิงปกาวรินท์  อยู่เป๊าะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  อายิ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สารตัน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กชายวีรเดช  จู่ปอ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สารตัน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาเยอะ
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.68 เงิน 12 1. เด็กหญิงลานนา  มาเยอะ
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาเย
2. เด็กชายนันทวัฒน์  จูเปาะ
3. เด็กชายอามื่อ  มาเยอะ
4. เด็กชายเล่าเอ๋อ  แสงลี่
 
1. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
2. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธารพระพร  ดีมิตร
 
1. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พลอยภัสสร
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงธารพระพร  ดีมิตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ยูเตาะ
 
1. นายณฐนน  มีวรรณ์
2. นางสาวอังค์วรา  เพชรดิน
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  เชอหมื่อ
2. เด็กชายวรพล  ยืนยงศิริโชติ
3. เด็กชายศิรภัสสร  จูเปาะ
 
1. สิบตรีอนุสรณ์  จันทร์ก้อน
2. นายรัฐกานท์  จางคพิเชียร