สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญชลี  เสมอพันธ์
 
1. นายธีรวัฒน์  รักสัตย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีใจวงค์
 
1. นางธัญรัศม์  ทิพากร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  อุ่นนะ
 
1. นางธัญรัศม์  ทิพากร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐฐริณีย์  ไทยเหนือ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปันทะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเดชอุดมคุณ
2. เด็กหญิงนันท์พร  บกบ่อง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปันทะ
2. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงฐิตา  พีระกุล
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  เรือนคำ
 
1. นางสาวจิรญา  นันตาวงค์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายนพดล  กองแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  วงศ์แสง
 
1. นายบัญชา  ธรรมไชย
2. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  จันทาพูน
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นวงค์
3. เด็กชายวิศรุต  คะเต่ย
4. เด็กหญิงสันต์หทัย  แคปะพอ
5. เด็กชายเอกณัฐ  หลักดี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทิมา  สายกรติ
2. เด็กหญิงชาลินี  ดาวจร
3. เด็กหญิงพีรดา  คะเต่ย
4. เด็กหญิงภัทรภา  มัดจารี
5. เด็กหญิงสายสมร  แสงมณี
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทำคำหมื่น
2. เด็กชายอลงกรณ์  โนกุล
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงชไมพร  โภชนะ
2. เด็กชายธนันณัฐ  กันตุ่น
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปทิตตา  คำหล้า
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทำคำหมื่น
 
1. นางสาวอรยา  เทโวขัติ
2. นายอดิศักดิ์  ศรีอ่อน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทิมา
2. เด็กชายกิติศักดิ์  มลิวัน
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  โปธาฤทธิ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  บ่อเงิน
5. เด็กชายณัฐนนท์  แผลงศร
6. เด็กหญิงดวงพร  ขุนนาค
7. เด็กชายนพกร  พงษ์พันธ์
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  จะแก
9. เด็กหญิงพัฒนรีย์  เชียงจันตา
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ธรรมลึก
 
1. นางสาวพยูง  ม่วงศรี
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
3. นางสาวสาวิตรี  ยารังสี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภูมิรพี  โกติรัมย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคมกฤษฏิ์  ภักดีไทยกาล
 
1. นางสาวสาวิตรี  ยารังสี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจษฎาภร  หินสิน
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  แซ่วะ
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรลดา  กุมเพ็ชร
 
1. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49.32 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิติภัทร  งามเมือง
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ระวังทรัพย์
 
1. นายบุญทวี  ญาณะเครื่อง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญยัง
2. เด็กชายอดิเทพ  ทำลึก
 
1. นางสาววรรณ์ศิริ  ทวีปวรชัย
2. นายณรค์ฤทธิ์  หลักมั่น
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมคำหมื่น
2. เด็กหญิงวราชดา  ขันฟู
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
2. นายบัญชา  ธรรมไชย
 
23 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลแสง
2. เด็กหญิงสุชานาถ  เดชรมย์รัมย์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  มงคลไชย
2. นางสาวรุ่งนภา  ลิอุโมงค์
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.3 ทอง 6 1. เด็กชายชลกร  นุชาย
2. เด็กชายธรรมรงค์  บุนนาค
 
1. นางสาวจิรญา  นันตาวงค์
2. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  มูลชุมภู
2. เด็กชายวีระพงษ์  ใจมาคำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  ธิวงศ์
2. นางธัญรัศม์  ทิพากร