สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ท้าววินาทร
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยวรรณ์
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวเปื่อย
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายฝน  แสงคำ
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตาแปง
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 71.75 เงิน 9 1. เด็กชายเมตตา  แซ่จู
 
1. นางสาวนีรนุช  โคมารัมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงเมสิยาห์  ยงสุนทรรุ่ง
 
1. นายวุฒิชัย  ณรงค์อินทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  โพมา
 
1. นายวุฒิชัย   ณรงค์อินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสม
2. เด็กหญิงพราวตา  เกตุแก้ว
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางดรุณี  ดอนชัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เป็งขวัญ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  วนาลีโกศล
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายสรายุทธ  แตกา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  จิ่งมาดา
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัชชา  ถูหลงเพีย
2. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  แซ่เต๋น
 
1. นายเมธี  นันต๊ะรัตน์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แก้วก๋า
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกณิกา  จูเปาะ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชอมือ
3. เด็กหญิงวรารัตน์  แซตูกู
4. เด็กหญิงวารี  นานา
5. เด็กชายสรวิศ  แสงทอง
6. เด็กชายสุรศักดิ์  จะดิ
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นางดรุณี  ดอนชัย
3. นายวรภัทร  รัตนธิการ
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  โซเซกุ
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาพร  มาเยอะ
 
1. นางสาวนีรนุช  โคมารัมย์
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 1. เด็กชายตรีเทพ  ยูโด๊ะ
2. เด็กชายธีรเดช  เชอมือ
3. เด็กชายเกียรติประวุฒิ  เครือวงค์
 
1. นายศตวรรษ  แอบแฝง
2. นางสาววารุณี  ใจกันโย
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรเดช  ทิตต์กาล
2. เด็กชายตรีเทพ  ยูโต๊ะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  มาเยอะ
 
1. นายวรภัทร  รัตนธิการ
2. นางปิยธิดา  บุนนาค