สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดวงปัญญา
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  มนปัญญา
 
1. นางสาวภัทรชนน  อินพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พาณิชกระจ่าง
 
1. นางสาววิภา  ชัยนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัญญา  พนาพัฒ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สมวัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนวพร  ก๋าใจ
 
1. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำป้อหล้า
 
1. นางนงลักษณ์  จงไพศาลศิลป์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  มาตรา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาสาย
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
2. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร  ศิริแตง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชนะเดช
 
1. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
2. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรชนก  แสงสินทรัพย์
2. เด็กหญิงฉัตรฑริกา  ปิงเมือง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียนแก้ว
4. เด็กหญิงศิริพัช  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภางคกุล
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นางจีรนันท์  จั่นศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณภัทร  ขุนทอง
 
1. นางสาวณัฐพร  ธนะตา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพันธิตรา  มะโนตา
 
1. นางอุไรวรรณ  ธิมา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชัยชนะพงษ์  ราชคม
2. เด็กหญิงวิชญาดา  หนุนเงิน
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นายทัศนัย  ป้อมล้อม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ณ วรรณเล
2. เด็กหญิงนงนภัส  มั่งมี
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  เรือนแก้ว
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางสาวมยุรา  ปิยารักษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียา  สุรินต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  กันธะชัย
3. เด็กชายอนันต์กร  สาแก้ว
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางสาวขวัญกมล  แปงปุ๋ย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุภัทร  ปันอูบ
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ไทยนิยม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ปินตานาง
 
1. นางสาวหทัยกานต์  ไทยนิยม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวิตา  ผัดเป้า
 
1. นางสาวกฤติยา  สุรินต๊ะ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรับขวัญ  สุภาวรรณ์
 
1. นางสาวจริญญา  กำแพง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสงอายุ
2. เด็กหญิงปรวิศา  คำปัน
 
1. นางณิชาภัทร  กิติมา
2. นายทวีเดช  ด่านตระกูล
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วนา
2. เด็กชายรชต  ปวงมาทา
 
1. นางสาวกุลฑลี  เทพศิริ
2. นางวันทนีย์  กาวิกุล
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันตชัย  สาแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมปิยา  ยืดยาว
 
1. นายณรงค์กร  พลพิมพ์
2. นายสุทธิพงษ์  อุปะละ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  ใจวุฒิ
2. เด็กชายเดชาธร  บุตรโคตร
 
1. นางสาวกุลฑลี  เทพศิริ
2. นายสุทธิพงษ์  อุปะละ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.64 ทอง 7 1. เด็กชายปฐมพงษ์  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  ศรีบัวขาวบานชัย
3. เด็กชายเมธิชัย  ต๊ะล้อม
 
1. นางสาวกุลฑลี  เทพศิริ
2. นายทรงพล  ธรรมขันทา
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันตาแก้ว
2. เด็กชายธีร์ธวัช  โนลา
3. เด็กหญิงพิชยาพร  ยะมูล
 
1. นางพรภิมล  ทองดีโลก
2. นางดรุณี  ใหวเขียว
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิชานันท์  สมติ๊บ
2. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สุเมธี
3. เด็กหญิงศิรัญญา   ปวนกัน
 
1. นางกัลยา  ตรีทิพยนันท์
2. นางสาวเอมอร  คำแก้ว
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิรัญฎา  ตาสาย
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
 
27 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลทรัพย์  ชัยลังกา
2. เด็กชายณัฐกร  ผาละ
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นายจารุพงษ์  ปัญญา