สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดอนชัย
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  สมวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลทิวา  จำปา
 
1. นางสาวอนุสรา  พันอุโมง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ตุ้ยต๋า
 
1. นางอำพร  เชื้อเมืองพาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงปรวิศา  คำปัน
 
1. นางจันทร์จิรา  คนชม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกร  กานันตา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  กันทะเรือน
 
1. นางอาทิตย์ศรี  กันทะเดช
2. นางสาวกมลชนก  มีจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงนริศรา  บัวธนะ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ลุนนากัน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บรรดา
4. เด็กหญิงเก้ากอบฟ้า  จันบุญธรรม
5. เด็กหญิงเงินตรา  กาวิละ
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นายนภา  ทิพย์สอน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายภัทรดนัย  เสธา
2. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุดี
 
1. นางกรันย์ธนภรณ์  ธรรมขันธ์
2. นางสาวนิศากร  จันทร์อ้าย
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐพร  ราชคม
2. เด็กหญิงปริยพร  ใจดี
 
1. นายอดิเรก  น้ำสา
2. นายอุเทน  ทาแกง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญพร  มูลดี
 
1. นางณิชาภัทร  กิติมา