สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา   รื่นรวย
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงกตัญชลี   ประคองสิน
2. เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ   ใจมูล
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
2. นางสาวจุฑาลักษณ์   จันทร์วรรณ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายยงวิทย์   นนทะโคตร
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุพิชญา   รื่นยศ
2. เด็กหญิงทิพามณี   เชียงแขก
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   สัตทะจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายนัดธวัฒน์  พรมลื้ม
2. เด็กหญิงสิริวิมล   ยาวิชัย
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายทศพร  วงศ์จุมปู
 
1. นายสาธิต  น้อยท่าช้าง