สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงกฤติยา   รื่นรวย
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายณภัทร   โสลา
 
1. นางประนอม  มุ้งทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชญานันท์   ชูแผ้ว
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   อุปเสน
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   มะหิธิ
 
1. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงกตัญชลี   ประคองสิน
2. เด็กหญิงทิพย์สุวรรณ   ใจมูล
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
2. นางสาวจุฑาลักษณ์   จันทร์วรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอันญพร   วงศ์คำ
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ใจอักษร
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดาพร   ดอกบัว
2. เด็กหญิงวิญาดา   วิมล
3. เด็กหญิงเบญญาภา   มูลรัตน์
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ใจอักษร
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปาณหทัย   อ้ายจ่อ
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ต๊ะแดง
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  ใจอักษร
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   คันธี
2. เด็กหญิงวรินญา   มีศรี
3. เด็กชายสุรกร   เชื้อเมืองพาน
 
1. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
2. นางสาวลลิตา  กองฝิ่น
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายยศสรัล   แปงเมือง
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา   คำน้อย
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงเพชร
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายยงวิทย์   นนทะโคตร
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาธิดา   พรมลื้ม
 
1. นางดารัตน์  รักษ์เจริญ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   วงศ์สลี
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์   โบรสศักดิ์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ปันทา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันวัน
2. นางทรายคำ  ด้วงนิล
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญเจริญ
2. เด็กหญิงนิรชร   ปงลังก๋า
3. เด็กหญิงสุภาพร  วังแง่
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางแสงเทียน  ปัญญาทิพย์
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุพิชญา   รื่นยศ
2. เด็กหญิงทิพามณี   เชียงแขก
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   สัตทะจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายนัดธวัฒน์  พรมลื้ม
2. เด็กหญิงสิริวิมล   ยาวิชัย
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
2. นางจันทร์ทิพย์  บัวเคน
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายทศพร  วงศ์จุมปู
 
1. นายสาธิต  น้อยท่าช้าง
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานน   เกื้อทาน
2. เด็กชายเทวฤทธิ์   เหมยคำ
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์
2. นางจุฬาภรณ์  คำปิน