สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา   วงค์ธิมา
 
1. นางวันเพ็ญ   มาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุลิน   นายทอน
 
1. นางสุภรณ์   เพื่อนฝูง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   เปนุจา
2. เด็กหญิงอรนลิน   พลายด้วง
 
1. นายสุพศิน   ศรีวิชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โสลา
 
1. นางสาวขวัญหล้า  คำแสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจสุภา
2. เด็กหญิงวรนุช  เมืองแสน
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารดา   เป็งผัด
 
1. นางสาวขวัญหล้า  คำแสง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   ขุนศรี
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน