สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญญาภา   วงค์ธิมา
 
1. นางวันเพ็ญ   มาแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญยะมหา
 
1. นางวันเพ็ญ   มาแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุลิน   นายทอน
 
1. นางสุภรณ์   เพื่อนฝูง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงภัชชญา   ชัยลังกา
 
1. นางสาวอังค์วรา   สมดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายภาณุพันธ์   สมโภชน์
2. เด็กหญิงศลิษา   คำปา
 
1. นางทัศนีย์   คำปา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   เปนุจา
2. เด็กหญิงอรนลิน   พลายด้วง
 
1. นายสุพศิน   ศรีวิชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   โสลา
 
1. นางสาวขวัญหล้า  คำแสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจสุภา
2. เด็กหญิงวรนุช  เมืองแสน
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงอารดา   เป็งผัด
 
1. นางสาวขวัญหล้า  คำแสง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธันวา   ปินใจกุล
2. เด็กชายอนุวิทย์   บุญธรรม
3. เด็กชายอรรณพ   จันทาพูน
 
1. นายสิงห์คำ   จักรคำมา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายเอกรินทร์   นาต๊ะ
 
1. นางอัจฉรา   สุอินต๊ะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.9 ทอง 8 1. เด็กหญิงเงิน   ลุงกาหริ่ง
 
1. นางอัจฉรา   สุอินต๊ะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรภัทร   สุยะ
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   ขุนศรี
 
1. นางจันทร์รินทร์   ใจยะเสน