สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงนาแสง  โยฮัน
 
1. นางสาวขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐปานี  สุภาคม
 
1. นายอนุชา   ปันยศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาชัย  โวยยือกู่
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอำไพ  สะเเนะ
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษบา   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงมีนา   เชอหมื่อ
3. เด็กชายอาแสะ    อายิ
 
1. นางสาวจีระภา  ศรีพลพรรค
2. นายจักรพล   เด่นรัศมี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอาหร่อง   เบเทกู่
2. เด็กชายแก้ว  วันนา
 
1. นางอัญชัญ  หมอกคำ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.67 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มาเยอะ
2. เด็กชายณเดช   มาเยอะ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สันติสกุลชัย
2. นางสาวจุฑามา  สิงห์การ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายอาชู  มาเยอะ
2. เด็กชายอาพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาวศรารีย์  ฟูแสง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลียา  มาเยอะ
2. เด็กชายอุดม  เยเบียง
 
1. นางสาวปฎิญญา  ศรีมุกดา
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาแฟ  เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงบูมือ  มาเยอกู่
3. เด็กหญิงหมี่สิ  แยซองกู่
4. เด็กชายอาฉ่า  อาหมื่อ
5. เด็กชายอาแยะ  เฌอมือ
 
1. นางสาวสุรีพร  ศรีกอก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  มาเยอะ
 
1. นางอุทุมพร  โคกสีนอก
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลินี  ท้าวปู่ปัน
 
1. นางสาวศิรินัดดา  ถาชื่น
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงบูลุม   เยอส่อ
2. เด็กหญิงอาพอ  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสมตัว
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันทิดา  เบียเช
2. เด็กหญิงหมี่ออ  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอาซอ  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิรินัดดา  ถาชื่น
2. นางสาวบุษบา   กูเชอ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชัย  โวยลอ
2. เด็กชายอาตู  ผูเมี่ย
3. เด็กหญิงอาแผ่  เหม่อโปกู่
 
1. นายพิติพงษ์  กันทะไชย
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชัย  มาเยอะ
2. เด็กหญิงบูชู่    อาเซ่อ
3. เด็กหญิงมนชยา  มาเยอะ
4. เด็กชายสตานี  มาเยอะ
5. เด็กชายหล่อซา  เหม่อโป๊ะ
6. เด็กหญิงอัมพร  มาเยอะ
7. นางสาวอาบา    เบเชกู่
8. เด็กชายอาหล่อ  หมื่อโป๊ะ
9. เด็กหญิงโสภิตนภา  มาเยอะ
10. เด็กชายใจพล  เชอเมื่อ
 
1. นางสาวนภัสกร  วงค์วุฒิ
2. นางสาวปฏิญญา  ศรีมุกดา
3. นางสาวศิริชนกม์  สมนาม
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์  อาซอง
2. เด็กหญิงธิดา  ซอ
3. เด็กหญิงนามี  วันนา
4. เด็กหญิงมะลิ    เชอหมื่อ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  เบเทกู่
6. เด็กหญิงแอนดี  เบเช
 
1. นางสาวศรารีย์  ฟูแสง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายชานนท์   เยมอ
2. เด็กชายธนกร   มาเยอะ
3. เด็กชายธนพล  มาเยอะ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  เยเบียง
5. เด็กชายมากู้   หมื่นแล
6. เด็กชายอาดำ  ฮวยแม่
 
1. นางอัญชัญ  หมอกคำ
2. นายรักเกียรติ  โคกสีนอก
3. นางสาวสุภาภรณ์  สันติสกุลชัย
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เม่อแล
2. เด็กชายประวิทย์  จะก๊ะ
3. เด็กชายภัทรดนัย  มาเยอะ
4. เด็กหญิงสายป่าน  เบียงแล
5. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสมตัว
2. นางอัญชัญ  หมอกคำ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรวยพร   มาเยอะ
2. เด็กหญิงนาแวะ  ลอลือ
3. เด็กหญิงแสงปิ่น  นันท์ตารุญ
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
2. นางสาวขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริตา  พูเบกู่
2. เด็กหญิงหมี่ก๋า  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอาบา  หมื่อโปกู่
 
1. นายอนุชา   ปันยศ
2. นางสาวขวัญเนตร  ศรีทุ่งลือ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษรา   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงปานดวงใจ  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอาซอ   อาจอ
 
1. นายกฤษฎา  พรหมปาลิต
2. นางสาวธิดากานต์   ตะเวที
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงเสเรมี  จะฟะ
 
1. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารินี  ทิศใจ
2. เด็กหญิงบูยูม  อาซอง
 
1. นายจักรพล  เด่นรัศมี
2. นางสาวจีระภา  ศรีพลพรรค
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายอาทู  มาเยอะ
2. เด็กชายอาโทนี  วุ่ยแม
 
1. นายดณุพล  จิตประสงค์
2. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมชาย  อาจอ
2. เด็กชายอาฉ่า  อามือ
 
1. นายเดชพงษ์  อุ่นชาติ
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอริยะ  มาเยอะ
2. เด็กชายอาต๊ะ  มาเยอะ
3. เด็กชายอาส่อ  มาเยอะ
 
1. นายพงศ์พันธ์   นันชัย
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรเดช  วณิตเจริญดี
2. นายลอก่อ  เวียเยี่ยกู่
3. นายอาหมื่อ   เบเทกู่
 
1. นายพิติพงษ์  กันทะไชย
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉันท์ชนก  โปทะ
2. เด็กชายชินวัตร  อาบู่
3. เด็กชายณัฐชัย  จะน๊ะ
 
1. นางสาวมยุรี  โปทะ
2. นายวิษณุพงษ์  กาบทอง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพล  จะนุ
2. เด็กหญิงจิดาภา  จะเสือ
3. เด็กหญิงสุนันทา   ปุแส
 
1. นายรักเกียรติ   โคกสีนอก
2. นางสาวบุษบา  กูเซอ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล   เชอหมื่อ
2. เด็กหญิงพิชญา   เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ยอแจะ
 
1. นางสาวบุษบา  กูเชอ
2. นายอนุชา  ปันยศ
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทนงศักดิ์   มาเยอะ
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
2. นายจักรพล  เด่นรัศมี