สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเวียงห้าววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปินตานา
2. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ดำรงชัยเจริญสุข
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ตาสาย
2. เด็กหญิงอริศรา   อะวะตา
 
1. นางสาวธมลพรรณ   ตาสาย
2. นางสาวเยาวลักษณ์   อุทธิยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติทัศ  คำลือ
2. เด็กชายภัคพล  อ่อนศรี
3. เด็กชายภูรินทร์  ลอยเลืศ
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  ตาสาย
2. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงลลิตา  เขียวสำริด
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ปัญญาเมือง
5. เด็กชายศราวุธ  สมรัตน์
 
1. นางธมลพรรณ  ตาสาย
2. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายเมธี  บุญมีคำ
 
1. นายประสาน  ไทยมี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  เทพวงค์
 
1. นางจินะกรณ์  บุญมา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายพงศกร  อุบล
 
1. นางสาวปิติพร   สุวรรณพิศุทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนิดา  เทพวงค์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุทธิยา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ตายอด
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ปิ่นกระโทก
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกฤษฎากร  ตาสาย
2. เด็กชายชินวุฒิ  ศรีสุระ
3. เด็กชายธนภูมิ  ณะกะวงศ์
4. เด็กชายปารเมศ  ตาสาย
5. เด็กชายวรสิทธิ์  ปุกแก้ว
6. เด็กชายสุพรรณภูมิ  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวปิยะกาญจน์  เชื้อหมอ
2. นายชัยวุฒิ  คำสิริ
3. นายอดิศรณ์  สิริชัยจำรัส