สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  หน่อคำ
2. เด็กชายพงศกร  กานวม
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิธิพร  กันทิยะ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพันธกิจ  อินทรี
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรดนัย  เทโวขัติ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เมทา
2. เด็กชายภูริภัทร์  อุุ่นเรือน
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  มูลชัย
 
1. นางวนิดา  อุปการะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปรารถนา  กาวี
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกศรา  ดวงดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จะพือ
3. เด็กหญิงเมธาวี  แสนขัติ
 
1. นางโสภา  ใจคำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.58 ทอง 4 1. เด็กชายวิรัชชัย  นัยนา
 
1. นางสาวพิมลมาศ  ยะอนันต์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้อแสนดี
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  จะงาม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัคนันท์  ขันหอม
 
1. นางพัชราภรณ์  ตุ้ยปัน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนานนท์  แสงคำ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  กันประเวท
 
1. นางมณิชญา  ณ ลำปาง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรมน  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงปรินดา  กันประเวท
 
1. นางเพ็ญศรี  วงษา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขันทัง
2. เด็กชายนธวัฒน์  ขันทัง
 
1. นายเอกชัย  ท้าวปัญญา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายกวินภพ  เขื้อนแก้ว
2. เด็กชายณัฐกิตต์  คำปัน
 
1. นายเอกชัย  ท้าวปัญญา
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนะชัย  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนพพดล  การะยศ
3. เด็กชายนัทธพงค์  เรือนบุญ
 
1. นางอรพรรณ  ปงสนิทย์
2. นายเอกชัย  ท้าวปัญญา