สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
 
1. นางสุพรรณี  ฐานะธนนิตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปวงงาม
2. เด็กชายพะเยา  งามดี
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทร์ปวงเสน
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลประสิทธิ์
 
1. นายวริทธิพล   ลือยศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงฤดีพร  นวลคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  บุญธรรม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายนนทกร  กาวิโล
2. เด็กชายแทนคุณ  มนุกุล
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางกมลลักษณ์  เชื้อเมืองพาน
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  จ่อแก้ว
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางสาวพรทิพย์  ธิธรรมา
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพล  ขันหยุด
 
1. นายคณิต  อุทเวียง