สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาทิตญา  คำมี
 
1. นางนฤมล  คุมดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ษา
 
1. นางสุพรรณี  ฐานะธนนิตย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 6 1. นางสาวจันทร์จิรา  กาจเข็ม
2. เด็กชายภูริศักดิ์  รักบุญ
3. นางสาววริศรา  เชียงโส
 
1. นางรติพร  กีพงษ์
2. นางรัสรินทร์  มังคละ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายเจษฎากร  เตรียมฐานะ
2. เด็กชายไตรศิรภพ  สงวนใจ
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 31.3 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคิมหันต์  โชติกุล
2. เด็กชายนวพล  วงษ์สาม
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปวงงาม
2. เด็กชายพะเยา  งามดี
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายชลดรงค์  อิ่นเอ้ย
2. เด็กชายสุทธิ์กานต์  สุภาษา
 
1. นายธนณัฐ  มาทะ
2. นายคณิต  อุทเวียง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชกานต์  ธรรมนิยม
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สิทธิสิงห์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทศรี
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ขาวฟอง
5. เด็กหญิงอุดมพร  อุดมนาค
 
1. นายวริทธิพล  ลือยศ
2. นางสุพรรณี  ฐานะธนนิตย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.96 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรชยา  ลาวาทิพย์
 
1. นางน้ำทิพย์  บุญธรรม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายฐิติพงษ์  จันทร์ปวงเสน
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลประสิทธิ์
 
1. นายวริทธิพล   ลือยศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นามแก้ว
 
1. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงกฤษติญาพร  เจริญ
 
1. นางจารุวรรณ  จะเฮิง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงฤดีพร  นวลคำ
 
1. นางน้ำทิพย์  บุญธรรม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกุลปรียาภรณ์  สีทานอก
2. เด็กหญิงณภัทรธิดา   สงวนใจ
3. เด็กหญิงพันธ์ทิพย์พา  เตยไธสง
 
1. นางสาวอังคณา  สงวนใจ
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรวัฒน์  โกวฤทธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชนะชัย
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางสาวพรทิพย์  ธิธรรมา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายนนทกร  กาวิโล
2. เด็กชายแทนคุณ  มนุกุล
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางกมลลักษณ์  เชื้อเมืองพาน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายนครินทร์  มะณีสาร
2. เด็กชายพีระพงษ์   โกวฤทธิ์
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางกมลลักษณ์  เชื้อเมืองพาน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกมลชนก  กาวิโล
2. เด็กหญิงชนาธิป  ภิระบรรณ์
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางกมลลักษณ์  เชื้อเมืองพาน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายพงศกร  บุญแปง
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางสาวพรทิพย์  ธิธรรมา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  บำรุงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  จ่อแก้ว
 
1. นางสาวกุลภัส  มาฟู
2. นางสาวพรทิพย์  ธิธรรมา
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตติพนธ์  เตยไธสง
2. เด็กชายปกาศิต  ป่าตุ้ม
3. เด็กชายเมธิชัย  สมบูรณ์
 
1. นางสาวอังคณา  สงวนใจ
2. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายภัทรพล  ขันหยุด
 
1. นายคณิต  อุทเวียง
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  บัวเจตธรรม
 
1. นางสาวศรินทร์ทิพย์  กัลยาโน