สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป๋าแหน๋
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  จอมคีรี
2. นายชาตรี  เอแม
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรยุทธ  หลวงวงศ์
2. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย