สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันกลางวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงหมีตี  อาเน
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกานิษฐา  หน่อโป
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายอาบอ   เชก่อ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสารพี  เบเช
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายภูบดี  มาเยอะ
2. เด็กชายวิชัย  เมเช
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
2. นางฐิติกมล  เชื้อเมืองพาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายอาผ่า   ลอปิ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นายสุรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุทธกัลยา  ไชยสอง
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป๋าแหน๋
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  คำฝั้น
2. เด็กชายชินกฤต  พรมจักร
3. เด็กหญิงณีรนุช  พนมไพศาลสกุล
4. เด็กชายธิติสรณ์  วงศ์ษา
5. เด็กชายธีรยุทธ  หลวงวงศ์
6. เด็กหญิงปวริศา  อินยะ
7. เด็กหญิงภัสสิรา  สิงห์อูป
8. เด็กชายภานุวัฒน์  อรขันธ์
9. เด็กหญิงรัมภ์รดา  พุ่มไทร
10. เด็กหญิงวราภรณ์  สิทธิธรรม
11. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
12. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุยะใจ
13. เด็กหญิงหมี่ยู  มาเยอะ
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เตจ๊ะก๋อง
15. เด็กหญิงเจตปรียา   วงศ์ปัญญา
16. เด็กหญิงเบญจมาศ  นุชนาถ
 
1. นายประดิษฐ์   สิทธิโรจน์
2. นายลิขิต  รินชมภู
3. นางพัชรี  ใจเมตตา
4. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
5. นางบุญญาดา  บุตรพรม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจักรพงษ์  จอมคีรี
2. นายชาตรี  เอแม
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายชัยชนะ  มาเยอะ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชัยพนัส
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรยุทธ  หลวงวงศ์
2. เด็กชายวิชัย  มาเยอะ
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพกร  อาซอง
2. เด็กชายวิภพ  มาเยอะ
3. เด็กชายเจษฏา  วงค์สุพรรณ
 
1. นายอภิชาติ  เชิญชู
2. นางสาวญาณศิริ   ทาริยะ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงพัชริดา  โท่นสี
3. เด็กชายอาฉ่อ  เชก่อ
 
1. นายประดิษฐ์   สิทธิโรจน์
2. นายทิพยเนตร   ยะวัง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  กาญจนาสิริพงศ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาเยอะ
3. เด็กหญิงอมรา  อ้ายสุริยะ
 
1. นายประดิษฐ์   สิทธิโรจน์
2. นางพัชรี  ใจเมตตา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อินตาวัง
2. เด็กหญิงปวีณา  สามแก้ว
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  อิ่มอยู่
 
1. นางบุญญาดา   บุตรพรม
2. นางพัชรี  ใจเมตตา
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงธิติกานต์  เบเช
2. เด็กหญิงอัญมณี  สายส่องแสง
3. เด็กหญิงเขมินทรา  ปัญญาใหว
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ช่างอ้อย
2. นางสาวชิดชนก  มุณีแก้ว
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิพร  เชอหมื่อ
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายโชควิสิทฐ   วงค์ทหาร
 
1. นางสุรีย์รัตน์  สุทธปรีดา
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญยุทธ  ปัญมือ
2. เด็กชายชินกฤต  พรมจักร์
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  บัวแดง
2. นายธนัสชา  สาระไชย
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทะนุ
2. เด็กหญิงธิภัชชา  วังป้อ
3. เด็กชายนฤดล  พรหมบุตร
 
1. นายประดิษฐ์   สิทธิโรจน์
2. นางพัชรี  ใจเมตตา