สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันหนองควาย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐฐิดา  โพธิยา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขวรรณา
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัศมีธรรม  จากลาง
 
1. นางนราวดี  มีสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.3 ทอง 7 1. เด็กหญิงปิ่นธิดา  อุปเสน
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงสาวินี  เผนโคกสูง
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเมทินี  ปาสำลี
 
1. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดาพร  อินทจักร
2. เด็กหญิงธันยานุช  คำหลอม
 
1. นายประหยัด  สันวงศ์
2. นางสาวนิดาพร  เครือวงค์