สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  วิจิตพงษ์ไพร
 
1. นางรัตมณี  เสธา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ธาราค้ำฟ้า
2. เด็กหญิงอาซอ  เมอแล
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ซาเมาะ
2. นางสาวฐิติพรรณ  แก้วผัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชอหมื่อ
2. นางสาวกิติยา  ยอดคีรี
3. เด็กหญิงศิริพร  แซ่หมู่
4. นางสาวอาพอ  ผ่าว้อ
5. เด็กหญิงเอมิษา  แสนเกษมธนกุล
 
1. นายสวัสดิ์  ยาปัน
2. นางสาวพรชนิตว์  เกตุมรรค
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาเมีย  แลเชอ
2. เด็กหญิงญาณิศา  ก้อคือ
3. เด็กหญิงณิชา  โฟเบะ
4. เด็กหญิงธีมาพร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนันทิชา  โว่ยแม้
6. เด็กหญิงภวิกา  เกษมสุขสายชล
7. เด็กหญิงรินรดา  แซ่จาง
8. เด็กหญิงสุวิมล  จะพือ
9. เด็กหญิงอาแผ่  เบียงกู
10. เด็กหญิงอุษมา  แยะเบียง
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฎ
2. นายวสันต์  กุนา
3. นายชำนาญ  นาปรัง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  อภิเจริญกุล
2. นางสาวณัฐวรรณ  จะอื่อ
3. นางสาวณิชารีย์  วงศ์วารีวรรณ
4. นางสาวนภา  เบียเช
5. นางสาวยุพาพร  จะเต๊าะ
6. นางสาวสมศรี  แยะเบี่ยง
7. นางสาวสมิตา  เกษตรสถาพร
8. นางสาวสุภาพร  หมื่อแล
9. นางสาวสุภาพร  แยะเบี่ยง
10. นางสาวอรัญญา  จะทอ
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีมกุฎ
2. นายวสันต์  กุนา
3. นายชำนาญ  นาปรัง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกวี  เซียก่า
2. เด็กชายกิตติภพ  อุ่ยแม้
3. เด็กชายธนพล  ฤทธิโสภนณ์
4. เด็กชายธาวิน  ลี้พนาพรไพศาล
5. เด็กชายพงศกร  เบียก่า
6. เด็กชายศรัณยู  แก่นสาร์
7. เด็กชายศุทธวีร์  อามอ
8. เด็กชายสุทธิชัย  มาเยอะ
9. เด็กชายสุรพงศ์  เบาทุ
10. เด็กชายอภิชาติ  เชอหมื่อ
 
1. นายวสันต์  ปัญญาดี
2. นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์
3. นางสาวศิรินาถ  คำอู
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาโพธิ์
2. เด็กหญิงกัลยา  จะคะ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขอยู่
4. เด็กหญิงรัตนวลี  โว่ยแม้
5. เด็กหญิงสายสุนีย์  หมื่อแล
6. เด็กชายหล่อโย  เชอหมี่อ
7. เด็กหญิงอาริยา  จะคะ
8. เด็กหญิงอาแผ่  มาเยอะ
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปอยลิ่ง
 
1. นายวสันต์  ปัญญาดี
2. นางสาวศิรินาถ  คำอู
3. นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงคำสวย  พุธจา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชาติ  พิหล่อง
 
1. นายวราพงษ์ชัย  กองสูงเนิน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคำดี  พุธจา
 
1. นางพรพนา  ปัญญา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรัณยา  ก๊อคือ
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ยีซอ
 
1. นางสาวพัชนุพร  โยนิจ
2. นางสาวพรชนิตว์  เกตุมรรค
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จะง่ะ
 
1. นายวิษณุ  สมศรี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นางสาวอรพรรณ  มูลละ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบูก่า  มาเยอะ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโยธิน  จะแล
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก๊อคือ
 
1. นายขจรกิตติ์  ชะเอ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงมณี   ปัญญาแสนผ่องใส
2. เด็กหญิงสุวิมล  แซ่เซอ
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
2. นางสุพิน  เบียเช
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 98.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราญชลี  ก่อคือ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  อ่วยแม้
 
1. นางสาวพิยู้  โปเบะ
2. นายสวัสดิ์  ยาปัน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้าวกฤษณะ  คำแก้ว
2. เด็กชายจาตุรันต์  จะจา
3. เด็กชายศุภกิจ  อาหงี่
4. เด็กชายสมชาย  วิบุลธิติกุล
5. เด็กชายอธิป  เชอหมื่อ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  จะคา
 
1. นายวสันต์  ปัญญาดี
2. นางอัมพร  กลิ่นหอม
3. นางฉัตรประภา  อุปพรรณ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภากร  อาซัง
2. นายยศธร  ฟูเบ
3. เด็กชายศรัณย์  อานี
4. เด็กชายสุชาติ  หมื่อโป
5. นายสุรชัย  แยเบียง
6. เด็กชายสุรชัย  มาเยอะ
7. เด็กชายอภินันท์  มาเยอะ
8. เด็กชายเสรี  เชอหมื่อ
 
1. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
2. นายชำนาญ  นาปรัง
3. นายจักรพันธ์   ศรีมกุฎ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  จะคะ
2. เด็กหญิงฐิติพร  พงษ์ทวีกุล
3. เด็กหญิงอาริยา  จะคะ
 
1. นางอรพิน  วงค์ยาไชย
2. นางรัตมณี  เสธา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิชญา  ลี้รุ่งเรืองกิจ
 
1. นางสาวอวัฒฆ์ชฎา  ศรีจันทร์
2. นางภิญญาพัชญ์  ศรีทองอินทร์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  จะคะ
2. เด็กหญิงนิศมา  แลเช่อ
 
1. นางสาวอวัฒฆ์ชฎา  ศรีจันทร์
2. นางภิญญาพัชญ์  ศรีทองอินทร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ก่อคือ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แดมา
3. เด็กหญิงธัญญาพร  เชอกอง
 
1. นายอนุชิต  อุปถัมภ์
2. นางเนาวรัตน์  วรรณภาดา
 
25 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชาย ธงไชย  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  อาซองกู่
 
1. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
2. นางสาวพรชนิตว์  เกตุมรรค
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.61 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถิรนัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจะย่อ  จะคือ
2. เด็กชายภานุวิชญ์  จะสี
3. เด็กชายโจนาร์ธาน  อภิเจริญกุล
 
1. นางสาวเจนจิรา  รากะรินทร์
2. นายวสันต์  กุนา