สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพงค์  จะก่า
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาว  เบียก่า
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเด่นภูมิ  แสนเรือน
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. นายพงศกร  มอป้อง
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่โก
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวลลิตา  ทะลิ
2. นางสาววิลาสินี   ปินโต
3. นางสาวอารญา  โพธิษา
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
2. นางแคทลียา  ใจมูล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาลี  เบียก่า
2. เด็กชายอาถู่  คาล่า
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
2. นางควรคณึง  ณ พิกุล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 65.02 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  จักรใจ
2. เด็กชายบวรชัย  เลิศรัศมีธรรม
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.83 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  จุมปูฟู
2. เด็กชายภีรพัฒ  จอมแก้ว
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายสันทชน  จันทร์ต๊ะเป็ง
2. นายเจษฎา  คีรีแก้ว
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
2. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วมา
2. เด็กหญิงนิตยา  มุสา
3. เด็กหญิงพาขวัญ  ประเสริฐกูลวงค์
4. เด็กชายระพีพัฒน์  มีใจ
5. เด็กหญิงศิริกุล  เบียเช่
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
2. นายควรคณึง  ณ พิกุล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภา  ปอแชะ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วพริ้งเพริศ
3. เด็กชายรัฐภาคย์  เยอกอง
4. เด็กชายศุภกิตติ์  อินทะจักร์
5. เด็กหญิงอริษา  เกศแก้วกร
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทศกร  อายิ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ทรายคำ
 
1. นางแคทลียา  ใจมูล
2. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำหน้อย
2. เด็กชายเกริกพล  อาเคอ
 
1. นางอรุณศรี  ชัยมงคล
2. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจัง
2. เด็กหญิงพัชราวดี  มาเยอ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิตติธัช  จูเปาะ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อาจอ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.25 ทอง 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จูเปาะ
 
1. นางสาวอัญชลี  จันทร์เขียว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. นางสาวกนกพร  กุศล
2. เด็กชายพีรพงษ์  อาจอ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
2. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยชนก  เบี้ยงแร่
2. นายยิ่งคุณ  ภักดี
3. นายสาน  จะสอ
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรยุทธ  ใอสาม
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พ่อหลวง
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  พ่อหลวง
 
1. นายทองสุข  โพธิษา
2. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธินี  ปอแชะ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  ศิริมาตย์
 
23 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรหมพร  อิ่นคำ
2. เด็กชายเตชิต  นิสัยซื่อ
 
1. นางสาวปราณี  ประยูรคำ
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาติชาย  มาเยอะ
 
1. นางอรพินทร์  เหมยเมืองแก้ว
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอดิศักดิ์  อิ่นคำ
 
1. นางศรีวรรณ์  โพธิษา
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  มงคล
2. เด็กหญิงศศิณัฐฎา  เก่งสารีครรรณ์
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ตันใจ
2. เด็กชายไตรภพ  แซตุกุ
 
1. นายสุรัฐชัย  มโนใจ
2. นางแคทลียา  ใจมูล