สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  เยเปียงกู่
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แก่นภักดี
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เมืองคำ
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
2. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายจิรพัส   เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุปรียา  ไชยรัตน์
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
2. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายนฤดล  ลังคง
 
1. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนที  บัวเขียว
2. เด็กหญิงนภาพร  หล้าเที่ยง
3. เด็กชายนวพล  ยืนยง
4. เด็กหญิงสุวรรณี   คาล่า
5. เด็กชายอรรถพันธ์  สายมูล
 
1. นางณัฐกานต์  เชยบาน
2. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กชายนพณัฐ  ขัดนำ
2. เด็กหญิงศรัญญ่า  กสิกิจ
 
1. นางณัฐกานต์  เชยบาน
2. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กชายเอกพล  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายดูกะ  เยเบียงกู่
2. เด็กหญิงมัญชุภา  ศรีเทพ
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
2. นางมัทฐนาพร  ธรรมยา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนภัสกร  อินต๊ะวิชัย
2. เด็กชายอพิจิตต์  สิงห์ทอง
 
1. นางรัชนีพร  ดีปาละ
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กชายชินะธน  เจริญโต๊ะ
2. เด็กหญิงพิรณาณ์  โพธิญาณ
3. เด็กหญิงอนัญญา  ทาริยะ
 
1. นางวราพร  ยศหนัก
2. นางจันทร์วรรณ  สายปัญญา
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.01 ทอง 5 1. เด็กชายสรยุทธ  ยะปะนัน
 
1. นางบัวเร็ว  ริมทอง