สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  โถงาม
 
1. นางภัทรพร  น้อยพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   คะเต๋ย
 
1. นางภัทรพร  น้อยพันธุ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกมลรัศมิ์  อินต๊ะอ้น
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  นารส
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนงนภัส  พันตาคม
2. เด็กหญิงสุนิรชา  วิจารณ์
3. เด็กหญิงใบบุญ  ทับทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  สัญญะวงค์
2. นางสาวศิริลักษณ์  อุปรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  นันทะยา
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรพิชญา  ณัฐพิชาชาญ
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเนตรนรี  รักวงค์
 
1. นางสคราญจิต  อุบลเขียว
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขอดแก้ว
 
1. นางสาววิไลรัตน์  โชงเขียว
 
9 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกสานศิลป์  นิกาแก้ว
2. เด็กหญิงกัญจนพร  อัฐตาโน
 
1. นางสาวรพิชญา  กันทะเหล็ก
2. นางพิชญ์ณภัทร  ไชยมงคล
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  แลเชอะ
 
1. นางนิลสวาท  เขื่อนแก้ว