สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภคพร  โคสมบูรณ์
2. เด็กชายวรภัทร  อิทธิโชติ
 
1. นางสุภาพร  บัวบาน
2. นายสุรินทร์  สิงหราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทารักษ์
 
1. นางสาวชุดาพร  จอมสว่าง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาลิตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิจิตรา  รัศมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขัติยเนตร
 
1. นางสาวเมทินี  บุญุรุ่ง
2. นางสาวชุดาพร  จอมสว่าง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ
 
1. นางสาวเมทินี  บุญุรุ่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย
 
1. นายทวีชัย  ไชยยงค์
2. นางสาวเมทินี  บุญุรุ่ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายพฤหัส  ดีงามเลิศ
 
1. นางประไพ  พาติ๊
 
7 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กชายชานนท์  บุราสิทธิ์
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ภาชะนนท์
 
1. นางสุภาพร  บัวบาน
2. นายทวีชัย  ไชยยงค์
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กชายพลากร  ดาโอ๊ะ
 
1. นางกุลลิล  ภาหวานเสียง
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐธร  นาคทอง
 
1. นางกุลลิล  ภาหวานเสียง