สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ปัญญาเลิศศรัทธา
 
1. นางพรทิวา  ภัทรพาณิชย์กุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปวงน้อย
2. เด็กชายอริยชาติ  ใจจาย
 
1. นางสาวชนันธร  ประสุทธิ์
2. นางสาวรัชนีกร  ตาวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพนิดา  กองแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  วังเมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กันทาเป็ง
3. เด็กชายนนทกร  อิทธิกร
4. เด็กชายศาศวัต   วังเมา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปิงเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
2. นายอภิชาติ  ยะมา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน
 
1. นายเศวต  ถาเตียม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิรพี  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายศุภณัฐ  วงค์แก้ว
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว