สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  ปัญญาเลิศศรัทธา
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรฐานันท์  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงอรทัย  อาบู่
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มาแสน
2. นายจิรายุทธ   ปานะการ