สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  วิยาพร
 
1. นางกฤตพร  สิงห์ไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิการ์  หลักแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  ปัญญาเลิศศรัทธา
 
1. นางพรทิวา  ภัทรพาณิชย์กุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ชัยชุมภู
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
 
1. นายทรงวุฑฒิ  ทาอุปรงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  ปัญญาเลิศศรัทธา
 
1. นายสมพงษ์  ละขะไพ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชานุ  ห่านตระกูล
2. เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ
3. เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์
 
1. นางนันธิดา  ละขะไพ
2. นางรุ่งธิดา  กันทา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ปวงน้อย
2. เด็กชายอริยชาติ  ใจจาย
 
1. นางสาวชนันธร  ประสุทธิ์
2. นางสาวรัชนีกร  ตาวงค์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  อินต๊ะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพนิดา  กองแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กชายภูริณัฐ   ขันแข็ง
 
1. นางจันนิภา  ทองคุ้ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติวัติ  กาเร็ว
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรีสุข  อิ่นบุญ
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาลีทอง
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงษมา  วงศ์ใหญ่
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสกร   แก้วมูล
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  แก้วนาค
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติธัช  วังเมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กันทาเป็ง
3. เด็กชายนนทกร  อิทธิกร
4. เด็กชายศาศวัต   วังเมา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปิงเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  มากสุข
2. นายอภิชาติ  ยะมา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน
 
1. นายเศวต  ถาเตียม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  มากมี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  มากมี
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรฐานันท์  เหล็กเพชร
2. เด็กหญิงอรทัย  อาบู่
3. เด็กหญิงเบญญาภา  มะโนวงค์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มาแสน
2. นายจิรายุทธ   ปานะการ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงชญานิศ  กันทา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เงินล้านมั่นคง
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัสสร  สังข์คำฝั้น
2. เด็กหญิงอภิชญา  มูลเมือง
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูธิวัฒน์  บุญเศรษฐสิริ
2. เด็กชายอุ่นแสง  ขันธิคำ
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิรพี  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายศุภณัฐ  วงค์แก้ว
 
1. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
2. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจอม  ลุงซอ
2. เด็กชายพลวัต  จะทอ
3. เด็กชายวิทวัฒน์  นันเสียง
 
1. นายณัฐวุฒิ  คงแก้ว
2. นายกรณพัฒน์  ทิพย์อุโมงค์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.32 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์
3. เด็กหญิงพิมชนก  พรมเทพ
 
1. นายวิเชียร  พลภูสา
2. นายบัญชา  จันทร์น้อย
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวรรธน์   กาหลง
2. เด็กหญิงมาริสา  วัลนา
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุขสำราญ
 
1. นางปุณยาพร  พีรวัศศรุต
2. นางวณิชญา  บุดดี
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคำจิ๋ง  ลุงซอ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงคำ
3. เด็กหญิงฉันทิกา  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวเกษกนก  อินตานนท์
2. นางสาวมาลี  หยกสังข์
 
31 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำแฮด
2. เด็กหญิงพรทิพา  ไอ่แสง
 
1. นางนิตยา  กันทะเสน
2. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะแสง
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลนุช  แซ่ยั้ง
 
1. นางสาวปิยรัตน์  มณีรัตน์