สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายภัทรชัย  พุฒคง
 
1. นางละอองดาว  พระพรเพ็ญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนริศรา  จะลอ
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิภาพร  เยอเซาะ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไฉล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
2. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทักษอร  ใจนิตย์
2. เด็กหญิงวาริสสรา  จันทร์ประทุม
 
1. นายจีรวัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิตา  พรมติ๊บ
2. เด็กหญิงพรนิภา  แสนรินทร์
3. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณปวี  พิมสาร
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริกร  ฟองคำ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายภูมิกร  ขันธะรักษ์
2. เด็กชายวิชพล  สิงห์แก้ว
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.9 ทอง 5 1. นายฐิติวัฒน์  อินสุ
2. นางสาวธนิตา   พรมติ๊บ
3. นายอนุวัฒน์  จะแฮ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชาพร  กองบุญ
2. เด็กชายปรเมศวร์  ติ๊บสุภา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันทะรส
4. เด็กหญิงศศิธร  หาญศึก
5. เด็กหญิงสุธีกานต์  โสภณ
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  มาดี
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจยะมงคล
3. เด็กหญิงณริศรา  จันทร์ประทุม
4. เด็กหญิงพรรษกร  บุญตันน้อย
5. เด็กหญิงวริศรา  โพธิปันรังษี
 
1. นายณัฐพงษ์  ต้าวแก้ว
2. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาเยอะ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ล่อจีน
3. เด็กหญิงนันทนัช  กันทะวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  จิรธรรมจินต์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  จูเปาะ
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิชากร  ใจนิตย์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.98 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จุมปา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  โกสุโท
2. เด็กชายพิชญุตม์  เกตุมรรค
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซันนี่  รัศมี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงธัญชนก  ชมภูกา
4. เด็กหญิงฝนทิพย์  แก้วทอง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วหน่อเมือง
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ศักดิ์สูง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุมเงิน
8. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญใส
9. เด็กหญิงอรพิม  มูเซอ
10. เด็กหญิงเอวิตรา  รัตนโกสินทร์
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
3. นางสาวธิดารัตน์  สุโพธิ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฏา  ชัยนันท์
2. เด็กชายชนาวิชญ์  ปินตา
3. เด็กหญิงชนิสรา  คำใจ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ข่ายสุวรรณ
5. เด็กชายภานุเดช  สีคำ
6. เด็กชายอาโซ  เยเบียง
 
1. นายณัฐชัย  ปอยู
2. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.1 ทอง 11 1. เด็กหญิงรัญชนา  จะกอ
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายสงกรานต์  สร้อยมูล
 
1. นายวัชรพงษ์  เจริญธนังลาภ
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บำรุงขันธ์
2. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปเลิศ
3. เด็กชายธิติศักดิ์  นันต๊ะ
4. เด็กชายสุทธิพงส์  ธงห้า
5. เด็กชายอธิราช  จันทร์สม
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรินทร์  เขียวปัน
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. นางสาวนันท์นภัทร  เตชะ
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายณัฎฐากร  ตุ่นภักดี
 
1. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงก๋องคำ  ลุงนวล
2. เด็กหญิงณัฐฏาภรณ์  วงค์นันตา
 
1. นางสาวสร้อย  ทิพเนตร
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แสงคำ
2. เด็กชายจัตุรงค์  เพชรสุวรรณ์
 
1. นายวชิระ  ใจมั่น