สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรณา  ดวงสุวรรณ
 
1. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายชนะชัย  อภิชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  ทาจินะ
3. เด็กหญิงพัชร์ชรัตน์  สิงห์แก้ว
 
1. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจดี
 
1. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีระ  จะมือ
2. เด็กชายหัสนัย  หล้าแดง
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณดี
2. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว