สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรณา  ดวงสุวรรณ
 
1. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เต็มรัก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ลินมูล
3. เด็กหญิงสุพิชญา  มูลใจหาญ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พลูคำ
2. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัชกช  นวลยิ่ง
2. เด็กหญิงอภิรดา  เจนจิต
3. เด็กหญิงเสาวภา  กันทะมัง
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  พลูคำ
2. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายชนะชัย  อภิชัย
2. เด็กชายธีรภัทร  ทาจินะ
3. เด็กหญิงพัชร์ชรัตน์  สิงห์แก้ว
 
1. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรชนก  ปัญญาอุด
2. เด็กชายวุฒินันท์  ยามมี
3. เด็กหญิงเอมรธพันธ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
2. นางศิริรัตน์  ประสิงห์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เนตรวงค์
 
1. นางสาวศิริพร  เขื่อนล้อม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชุ่มเชย
 
1. นางวีรญา  สีหอำไพ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจดี
 
1. นางนิตยา  วานิชพิพัฒน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เลิศลาศ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วิวรรณ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฉลองยศ  จันต๊ะนัน
2. เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  วังเหลิม
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณดี
2. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรัตน์  แก้วเก็ต
2. เด็กชายวรวุฒิ  วิญญา
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณดี
2. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายวีระ  จะมือ
2. เด็กชายหัสนัย  หล้าแดง
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณดี
2. นางธิณัฐรัตน์  สิงห์แก้ว
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แก่นจันทร์
2. เด็กชายพลจักษณ์  มูลมินทร์
3. เด็กชายสิทธิชัย  ปรีงาม
 
1. นางบัวจันทร์  ตาไฝ
2. นางพัชโรบล  ต่อมแก้ว
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.66 ทอง 5 1. เด็กชายหลาว  ลุงออ
 
1. นางจีระพรรณ์  หอมนิยม