สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เชียงราย เขต ๒

งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ณ สพป.เชียงราย เขต 2 /โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว/โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว/โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ/โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)/โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิตยา  ยาโนละ
 
1. นางกาญจนา  สมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เตะหนอน
 
1. นางนงคราญ  ยารังษี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจุฑาทิป  วันทาดี
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณฐกร  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กชายสมนึก  ทะริน
 
1. นายนครินทร์  รัตนแสง
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ดวงน่าน
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงน่านฟ้า  ประมูลวงค์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวดวงพร  นันติ
2. นายประสิทธิ์  ยารังษี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  กันจินะ
2. เด็กหญิงรังสิมา  หมูคำ
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
2. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาแก้ว
 
1. นางดวงใจ  อินทจักร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นันต๊ะภาพ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปรีดามณี
 
1. นายอนุวัฒน์  แสนขัติยรัตน์
2. นายดวงใจ  อินทจักร์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กชายกรวิชญ์  โยธา
2. เด็กชายนราวิชญ์  วงค์เขียว
 
1. นางสาวจนิยา  วงศ์ไฝ
2. นางสาวดวงพร  นันติ
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 7 1. เด็กชายกมลเนตร   กิจสอาด
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปิ่ณฑศิริ
3. เด็กหญิงเบญญาดา  ชมภู
 
1. นางสาวเทียมจิต  พุทธวงศ์
2. นางฉันทะรัตน์  ใจวงศ์